Spoznaj Turiec
MENU
Spoznaj Turiec

Turček: Najmladšia vodárenská nádrž na Slovensku

Myšlienka využiť vodu z lokality Horného Turca vznikla pôvodne v kremnickom rudnom regióne v 14. – 15. storočí, kedy bol vybudovaný Turčekovský vodovod – jeho účelom bolo priviesť vodu do priestorov ťažobní. V dvadsiatom storočí nastala potreba dopravovať vodu do nedostatkových oblastí okresov Prievidza a Žiar nad Hronom, tento krát za účelom zásobovania obyvateľstva pitnou vodou.

Výstavbe nádrže tak, ako ju poznáme dnes, predchádzala výstavba úpravne vody v Turčeku v 70. rokoch minulého storočia s odbermi priamo z toku, ktoré však nezabezpečovali dostatočné množstvo a kvalitu odoberanej vody. V pôvodnom stavebnom povolení preto bola zakomponovaná podmienka nahradenia dočasných odberov trvalým – nádržou Turček.

Výstavba bola realizovaná v rokoch 1993 – 1996, v náročných geologických podmienkach horninového prostredia sopečného pôvodu. Vedúcim stavby bol Jozef Zajonc a investorom Vodohospodárska výstavba, Bratislava a dodávateľom Váhostav Žilina. V súvislosti s výstavbou bolo treba od vlastníkov vykúpiť 71 ha pôdy a bolo asanovaných 6 domov. Presídlencom však boli postavené nové rodinné domy v Turčeku. Po piatich rokoch bola stavba 15. mája 1996 uvedená do overovacej a následne aj trvalej prevádzky dňa 19. marca 1999.

Maximálny prietok, ktorý je možné vypúšťať z nádrže je 3,60 m³.s-1 (vzhľadom na kapacitu koryta v obci). Turček zabezpečuje aj vodný zdroj pre sanitárne prietoky v prípade ekologických havárií na toku Turca a v jeho povodí. Sprievodným účelom je aj výroba elektrickej energie v troch malých vodných elektrárňach o celkovom inštalovanom výkone 300 kW.

Hrádza je vybudovaná ako kamenitá, s návodným asfaltovo-betónovým tesnením a je celkom vysoká – až 59 metrov a v korune dosahuje dĺžku 287 metrov. Celkový objem nádrže je 10,8 miliónov m³, pričom vodárenský odber je 0,5 m³/s. Do hrádze sú zabudované výškomerné krabice, ktoré slúžia na meranie jej sadania a zabudovaná je injekčná clona. Tá po napustení vody zabezpečila tesnosť podložia proti priesakom podzemných vôd. Prístup do objektu vodnej stavby je realizovaný komunikačným tunelom, razeným v ľavom údolnom svahu.

Zberné územie horného toku rieky Turiec a potoka Ružová sa vyznačuje vysokou kvalitou vôd, minimálnymi možnosťami ich znečistenia a až 95% vodnatosťou lokality na pitnú vodu. Vodná stavba Turček preto aktuálne slúži na akumuláciu vody a na výrobu pitnej vody pre okresy Prievidza, Žiar nad Hronom. Spolu s nádržou Nová Bystrica je Turček najmladšou vodárenskou nádržou na Slovensku.